VABILO NA OBČNI ZBOR Na podlagi 26. člena Statuta PD Podbrdo in sklepa upravnega odbora društva sklicujem redni letni zbor Planinskega društva Podbrdo. OBČNI ZBOR BO V SOBOTO, 24. 02 .2018 OB 18.00 URI V DVORANI PGD Podbrdo Dnevi red: .. Za občni zbor predlagam naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev in pozdravni nagovor ter izvolitev delovnih teles 2. Poročilo predsednika in članov po posameznih odsekih za leto 2017 3. Finančno poročilo 2017 4. Poročilo nadzornega odbora 2017 5. Razprava in potrditev poročil za leto 2017 6. Razrešnica organom PD Podbrdo 7. Volitve novih organov PD Podbrdo 8. Smernice dela ter finančni načrt Planinskega društva Podbrdo za leto 2018 9. Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2018 10. Podelitev priznanj članom društva (pohvala PZS, jubilejne nagrade društva, majice akcije Na obisk na Črno prst) 11. Beseda gostov 12. Razno Dolžnost vseh članov je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je na njem vsaj polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se sklepanje preloži za 30 minut. Po preteku tega je občni zbor sklepčen ne glede na število udeležencev. Občni zbor PD Podbrdo je odprt tudi za udeležence, ki niso člani društva. Ti na njem nimajo glasovalne pravice. Uradnemu delu bo sledila pogostitev ter zabava z živo glasbo. Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2018, prav tako je možnost plačila na pogodbeni pošti v DU Podbrdo. Planinski pozdrav! Podbrdo, 22. 01. 2018 UO PD Podbrdo Predsednik Štenkler Tomaž