Hišni red v planinskih postojankah

Splošno

Člani planinskih društev in nečlani (v nadaljevanju: obiskovalci) so enakopravni pri uporabi uslug, ki jih nudi planinska postojanka. Cene v postojanki so za vse obiskovalce enake, razen cen prenočišč.

Planinske postojanke ( v nadaljevanju: planinske koče) so dolžne nuditi obiskovalcem bivanje v postojanki, prenočišče, hrano in pijačo in pomoč pri gorskih nesrečah. Obiskovalcem morajo posredovati podatke o stanju poti v okolici in informacije o bližnjih planinskih kočah. Obiskovalcem lahko nudijo tudi druge usluge, ki jih določijo PD, ki planinske koče upravljajo (žigi, razglednice…).

Obratovalni čas planinskih koč je od 6. ure zjutraj do 22. ure zvečer (to določilo je lahko drugačno za III. kategorijo planinskih postojank).

Obnašanje v planinskih kočah

Obiskovalci se morajo med svojim bivanjem v planinskih kočah držati naslednjih določil:

 • Vsak obiskovalec se mora ob prihodu vpisati v vpisno knjigo in vpisati tudi cilj nameravane poti.
 • V spalne prostore je obiskovalcem dovoljen vstop šele, ko so od oskrbnika prejeli nakaznico za prenočišče.
 • Sušenje in čiščenje obleke, obutve in opreme, ter shranjevanje !e to je dovoljeno samo v prostorih, ki so za to določeni.
 • Vsi obiskovalci se morajo v planinski koči in njeni okolici vesti tako, da ne motijo drugih. Ne smejo povzročati hrupa in puščati za seboj smeti in drugih odpadkov. Vse svoje smeti, mora vsak odnesti v dolino sam.
 • Od 22. do 05. ure mora biti v planinski koči popoln mir. Tisti, ki vstanejo prej, ne smejo motiti miru tistih, ki še spe.
 • Vse prireditve, ki se organizirajo v koči ali zunaj nje ( v bližnji okolici koče), morajo biti predhodno prijavljene in dogovorjene ter odobrene s strani planinskega društva.
 • Uporaba glasbenih in igralnih avtomatov v planinskih kočah je prepovedana.
 • Kajenje v vseh prostorih planinskih koč ni dovoljeno
 • V spalnicah je prepovedano kuhanje. Vstop vanje s smučarskimi in planinskimi čevlji ni dovoljen. Uporaba odprtega ognja je v spalnicah prepovedana.
 • Pri velikem obisku ni dovoljena rezervacija sedežev v jedilnicah. Čakajočim je treba čimprej odstopiti prostor.
 • Psov in drugih živali ni dovoljeno spuščati v planinske koče.
 • Vsako namerno ali zaradi nepazljivosti povzročeno škodo v planinski koči je treba takoj povrniti. Za dejanja otrok so odgovorni starši ali osebe, ki otroke spremljajo.
 • V primeru sporov v planinski koči v imenu PD odloča oskrbnik, ali kdo od v postojanki navzočih pooblaščenih predstavnikov PD.
 • Tisti, ki ne upoštevajo določil hišnega reda, morajo zapustiti planinsko kočo.
 • Pritožbe je treba reševati takoj. Če to ni mogoče, jih je treba poslati na PD, ki upravlja planinsko kočo. Če ni zadovoljen z odločitvijo PD, se lahko obiskovalec pritoži Gospodarski komisiji pri UO PZS v Ljubljani, Dvoržakova ul. 09.

Prenočevanje v planinskih kočah

A – Pravica do prenočišča

 • Vsi obiskovalci planinskih koč so pri dodeljevanju ležišč enakopravni. Ležišča se dele po vrstnem redu vpisa v vpisno knjigo. Starejši člani imajo prednost pred mlajšimi. Prednost pri dodelitvi ležišč pred vsemi obiskovalci imajo:

– oboleli in ranjeni, katerih odhod ali prenos v dolino ne bi bil priporočljiv

– otroci

– reševalci v akciji

 • Pravica do uporabe zasilnih ležišč se lahko uveljavi šele takrat, ko so vsa ostala ležišča zasedena.
 • Več oseb kot je ležišč, se lahko razporedi le s soglasjem oskrbnika. To je možno le na skupnih ležiščih.
 • Ležišča morajo biti opremljena z vzglavnikom, (dvema rjuhama) in odejo.
 • Določeno število ležišč je lahko brez posteljnine – namenjena so obiskovalcem, ki imajo lastno posteljnino (rjuhe).
 • Rezervacija ležišč je mogoča le za 2/3 celotne prenočitvene zmogljivosti planinske koče.
 • Pri rezervacijah se lahko zaračuna kavcija, ki jo je PD upravičeno zadržati, če se nameravani obisk ne uresniči.

B – Prenočnine:

Višino cen prenočnin določi PD (po predhodnem predlogu GK pri UO PZS) v skladu s 15, 16. in 17, členom “Pravilnika o upravljanju in poslovanju planinskih postojank”. Za vplačane prenočnine se izdajajo računi na enotnem obrazcu. Za prenočnino na zasilnem skupnem ležišču se zaračuna 50% cene, ki velja za skupna ležišča. Člani planinskega društva, ki upravlja planinsko kočo praviloma nimajo pred člani drugih PD nobenih prednosti.

Cene prenočevanja v planinski koči se oblikujejo po naslednjem ključu:

Polno ceno (100 % ) plačajo vsi, ki niso člani PZS ali planinske organizacije, včlanjene v UIAA.

30% popust na polno ceno imajo člani PZS in planinskih organizacij včlanjenih v UIAA.

40% popust, ki velja le na skupnih ležiščih, imajo

– mladi planinci

– alpinisti

– vsi vodniki (MV, PLV in GV)

– člani GRS, GS in markacisti

Dodaten najmanj 25% popust velja za tiste obiskovalce, ki imajo lastno posteljnino (rjuhe). Vsi ti se morajo pri prijavi izkazati z lastno rjuho, sicer plačajo normalno ceno. Društva – oskrbniki imajo pravico do občasnih kontrol ležišč. Zlorabe se kaznujejo s plačilom 3 kratne polne cene ležišča.

Do brezplačnega prenočišča so upravičeni: – reševalci in markacisti na akciji.

Pravico do popusta imajo samo tisti obiskovalci, ki se izkažejo z veljavno planinsko izkaznico.

Člani slovenskih zamejskih planinskih društev in slovenskih planinskih društev v tujini so upravičeni do enakih popustov kot domači planinci.

Ponudba hrane in pijače

 • Hrano, pijačo in vodo za čaj imajo pravico dobiti vsi obiskovalci. Cenik za to usluge mora biti obešen na vidnem mestu.
 • Voda za čaj in vrečice s čajem (ali čaj) morajo biti za tiste, ki vstajajo zgodaj, pripravljene ponoči, po možnosti v posodah, ki vzdržujejo toploto.
 • Vsi obiskovalci lahko v planinski koči uživajo tudi s seboj prinešeno hrano in pijačo, ne da bi bili zaradi tega zapostavljeni pri postrežbi. U kolikor uživajo le s seboj prinešeno hrano in pijačo so dolžni plačati pogrinjek.
 • Prostor, kjer si lahko obiskovalci sami pripravijo hrano, je namenjen samo članom PZS. Za uporabo prostora in goriva je treba plačati prispevek v skladu s cenikom.

Oprema planinske koče

Vsaka planinska koča mora biti obvezno opremljena z:

 • napisno tablo za planinske koče, ki jo predpiše PZS in je obešena na pročelju koče ob vhodu vanjo. Kakršne koli druge oznake na pročelju planinske koče (reklamni napisi, zlasti neonski!) – razen oznake za obveščevalno točko GRS niso dovoljene!
 • vpisno knjigo z označbo smeri in cilja,
 • knjigo pritožb in pohval,
 • žigom koče ( tudi transverzalnim, če je),
 • javno izobešenim cenikom prenočišč, hrane in pijače, ki je potrjen s strani PD,
 • omarico prve pomoči , ki mora biti zadovoljivo opremljena.

Oprema GRS in koče

 • Reševalni pribor se lahko uporablja samo za reševalne akcije. Za vzdrževanje in dopolnjevanje je odgovorna pristojna postaja GRS (in oskrbnik planinske koče).
 • V planinski koči mora biti izobešen seznam reševalnega pribora, naslov pristojne postaje GRS in naslov najbližjega zdravnika. V planinski koči mora biti tudi priročnik prve pomoči.
 • Oskrbnik ima priročno zbirko zdravil, ki jih v nujnih primerih proti odškodnini izroča gostom.