Planinsko društvo Podbrdo je sorazmeroma mlado društvo, saj so bili naši kraji pod okriljem Italije. Meja je potekala prav po okoliških hribih, zato je bilo gibanje po njih omejeno. Po osvoboditvi so se razmere spremenile. Ljudje so se začeli ogrevati za planinarstvo, ni pa bilo človeka, ki bi znal povezati ljudi. Končno se je našel človek, Anderle Ivan, sicer rojen Žirovčan, ki je 3.3.1957 sklical ustanovni obcni zbor Planinskega društva Podbrdo.

Danes planinsko društvo dosega svoj namen tako, da:

* goji prostovoljno pl. dejavnost
* organizira izlete, pohode, srečanja …
* sodeluje z OŠ Simona Kosa Podbrdo v okviru pl. krožka
* skrbi za izobraževanje kadrov
* upravlja in vzdržuje kočo na Črni prsti
* skrbi za vzdrževanje planinskih poti

Sekcije v društvu:

* vodniška sekcija (izleti pohodi)
* gospodarski odbor (skrbi in vzdržuje kočo na Črni prsti)
* sekcija Grahovo – Koritnica
* planinski krožek v Osnovni šoli Simona Kosa v Podbrdu

PD Podbrdo šteje 12 članov Upravnega odbora, ki se sestajajo na rednih sejah in obravnavajo vso
problematiko v društvu. Društvo ima tudi Nadzorni odbor, ki ga setavljajo trije člani.

Člani UO PD so:

Tomaž Štenkler – Predsednik

Zlatka Šorli – Tajnik

Tanja Kaltnekar – Blagajnik

Alenka Zgaga – Promocija društva

Lilijana Gtaej – Sekcija Grahovo – Koritnica

Šorli Tina – Načelnica vodniške sekcije

Silvana Drole – Član UO PD

Matjaž Trojar – Gospodar koče

Bojan Šorli – Namestnik gospodarja koče

Simin Drole – Gospodarski odbor – žičnica

Roman Dakskobler – Gospodarski odbor – žoičnica

Ivana Čuden – Gospodarski odbor – član

 

Člani Nadzornega odbora so:

Marko Dakskobler – Predsednik NO

Ivica Kusterle – Član

Vilma Bonča – Član

 

Društvo je povezano v Meddruštveni odbor planinskih društev Gornjega Posočja.