Planinsko društvo Podbrdo je sorazmeroma mlado društvo, saj so bili naši kraji pod okriljem Italije. Meja je potekala prav po okoliških hribih, zato je bilo gibanje po njih omejeno. Po osvoboditvi so se razmere spremenile. Ljudje so se začeli ogrevati za planinarstvo, ni pa bilo človeka, ki bi znal povezati ljudi. Končno se je našel človek, Anderle Ivan, sicer rojen Žirovčan, ki je 3.3.1957 sklical ustanovni obcni zbor Planinskega društva Podbrdo.

Člani ustanovnega upravnega odbora

Člani ustanovnega upravnega odbora

Ivan Anderle

Anderle Ivan

Da bi se društvo finančno nekoliko osamosvojilo, je takoj po ustanovitvi prevzelo v zakup gostilno na Petrovem Brdu, ter jo preuredilo v planinsko postojanko, mimo katere je potekala tudi planinska tranzverzala. Ta je obratovala do leta 1959.
Še pred zaprtjem te postojanke pa se je sprožila misel o obnovitvi koče na Lrni prsti. To je bila karavla Italijanske vojske, zgrajena okoli leta 1927, ki jo je Planinsko društvo Most na Soči zasilno adaptiralo, vendar leta 1958 zaprlo.

Kljub pomislekom je leta 1959 gradnja stekla. Prvo leto so uredili zdajšnje spodnje prostore za zasilno postrežbo in prenočišče planincev.

Koča leta 1959

Posnetek italijanske karavle okrog leta 1930

Gradnja zgornjih prostorov in adaptacija pa je potekala od leta 1959 pa vse do leta 1966.

Slavnostna otvoritev koče je bila 6.8.1966. Koča je dobila ime po znanem primorskem planincu, članu org. Tigr, ter zglednemu družbenemu delavcu Zorku Jelinčiču in se od takrat uradno imenuje DOM ZORKA JELINČIČA NA ČRNI PRSTI.

Stroški gradnje, opreme in prenosa materiala so znašala takratnih 25.000.000,00 din. Opravljenih je bilo preko 3000 prostovoljnih ur dela. Za gradnjo je bilo nadrobljenega približno 130 kubičnih metrov peska, ter z konji in člani društva iz doline pripeljanega ostalega materiala kar 128 ton.

Po otvoritvi je steklo normalno obratovanje koče. V nekaj letih, sploh ob slabem vremenu, pa je bilo zagotavljanje oskrbe koče zelo naporno in drago. Pri mlajši generaciji se je ob tem porodila misel o izgradnji tovorne žičnice. Takratni predsednik društva, Peter Čufer, je okoli sebe zbral nekaj privržencev in začetna dela so leta 1975 stekla. Prva fura tovorne žičnice je na Črno prst prispela 3. avgusta 1976 ob 17:57. Pri izgradnji žicnice je z prostovoljnim delom sodelovalo veliko domačinov. V najštevilčnejši delovni akciji prenosa nosilne jeklene vrvi iz Kalarskega Brda na Črno prst, je sodelovalo kar 42 članov. Celotna izgradnja žičnice je zahtevala 3745 ur dela, stroški pa so bili ocenjeni na 18.725.000,00 takratnih din. Z izgradnjo tovorne žičnice je PD Podbrdo ter koča na Črni prsti pridobila zelo veliko, saj je bilo vzdrževanje in oskrba koče veliko lažje in cenejše. Število članov v PD Podbrdo je skozi zgodovino rasla in padala od 80 pa celo tja do 300. Ta prispevek zgodovine PD Podbrdo je nastal leta 2006, ob 40. obletnici otvoritve koče na Črni prsti in pred praznovanjem 50. obletnice ustanovitve PD Podbrdo. Sedaj samo društvo vodi že tretja generacija mladih privržencev planin in moja želja je, da bi ogenj in strast, teh ljudi nikoli ne ugasnil.

Danes planinsko društvo dosega svoj namen tako, da:

* goji prostovoljno pl. dejavnost
* organizira izlete, pohode, srečanja …
* sodeluje z OŠ Simona Kosa Podbrdo v okviru pl. krožka
* skrbi za izobraževanje kadrov
* upravlja in vzdržuje kočo na Črni prsti
* skrbi za vzdrževanje planinskih poti

Sekcije v društvu:

* vodniška sekcija (izleti pohodi)
* gospodarski odbor (skrbi in vzdržuje kočo na Črni prsti)
* sekcija Grahovo – Koritnica
* planinski krožek v Osnovni šoli Simona Kosa v Podbrdu

PD Podbrdo šteje 11 članov Upravnega odbora, ki se sestajajo na rednih sejah in obravnavajo vso
problematiko v društvu. Društvo ima tudi Nadzorni odbor, ki ga sestavljajo trije člani.

Člani UO PD so:

Tomaž Štenkler – Predsednik

Simona Ozebek –  Podpredsednica, Tajnica

Tanja Kaltnekar – Blagajnik

Alenka Zgaga – Promocija društva

Lilijana Gatej – Sekcija Grahovo – Koritnica

Šorli Tina – Načelnica vodniške sekcije

Silvana Drole – Član UO PD

Bojan Šorli- Gospodar koče

Trojar Matjaž – Namestnik gospodarja koče

Simon Drole – Gospodarski odbor – žičnica

Roman Dakskobler – Gospodarski odbor – žičnica

Člani Nadzornega odbora so:

Marko Dakskobler – Predsednik NO

Ivica Kusterle – Član

Vilma Bonča – Član

Društvo je povezano v Meddruštveni odbor planinskih društev Gornjega Posočja.