PD Podbrdo Matična št. 5127645000 Podbrdo 73/A Šifra dejavnosti 93.120 5243 Podbrdo D. št. SI57522685 Transakcijski račun 04753-0000139002 TEL. št. 00386(05)3808260 ___________________________________________________________________________ VABILO NA OBČNI ZBOR Na podlagi 26. člena Statuta PD Podbrdo in sklepa upravnega odbora društva sklicujem redni letni zbor Planinskega društva Podbrdo. OBČNI ZBOR BO V SOBOTO, 22.02.2014, OB 18.00 URI, V DVORANI KS GRAHOVO OB BAČI Za občni zbor predlagam naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev in pozdravni nagovor, ter izvolitev delovnih teles 2. Poročilo predsednika in ostalih članov po posameznih odsekih za leto 2013 3. Finančno poročilo 2013 4. Poročilo nadzornega odbora 2013 5. Razprava in potrditev poročil za leto 2013 6. Razrešnica organom PD Podbrdo 7. Volitve novih organov PD Podbrdo 8. Smernice dela Planinskega društva Podbrdo za leto 2014 9. Finančni načrt 2014 10. Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2014 11. Potrditev novega statuta – pravil društva 12. Podelitev priznanj članom društva (pohvala PZS, majice ter priznanja akcije Na obisk na Črno prst) 13. Beseda gostov 14. Razno Dolžnost vseh članov je tudi aktivna udeležba na Občnem zboru. Občni zbor je sklepčen če je na njem vsaj polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se sklepanje preloži za 30 minut. Po preteku tega je Občni zbor sklepčen ne glede na število udeležencev. Občni zbor PD Podbrdo je odprt tudi za ostale udeležence, ki niso člani društva. Ti na njem nimajo glasovalne pravice. Uradnemu delu bo sledila pogostitev ter zabava z živo glasbo. Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2014, prav tako je možnost plačila le te tudi v Bifeju Ančka v Podbrdu. Planinski pozdrav! Podbrdo, 18.01.2014 UO PD Podbrdo Predsednik Štenkler Tomaž