PLANINSKO DRUŠTVO PODBRDO

 

 

 

 

 

PRAVILA

PLANINSKEGA DRUŠTVA

PODBRDO

 

 

 

2014

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) in Statuta Planinske zveze Slovenije, sprejetega dne 14.4.2012, je občni zbor Planinskega društva Podbrdo dne 22.02.2014 sprejel

 

 

 

PRAVILA

PLANINSKEGA DRUŠTVA PODBRDO

 

 

 

A.    SPLOŠNE DOLOČBE

 

1.člen

(opredelitev društva)

(1) Planinsko društvo Podbrdo (v nadaljnjem besedilu: PD) je prostovoljno društvo posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost opredeljena v tem aktu je planinstvo, povezovanje članov in zagotavljanje pogojev za izdajanje in razvoj planinstva v lokalnem okolju ter širše v Sloveniji, ki goji slovensko planinsko izročilo, izvaja prostovoljsko delo in ki deluje kot del civilne družbe.

 

 1. člen

(ime in sedež)

(1) Naziv društva je: Planinsko društvo Podbrdo

 

(2) Sedež društva je: Podbrdo 73/a, 5243 Podbrdo

 

(3) Društvo ima svoj spletni naslov in elektronski naslov.

 

(4) Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) lahko spremeni poslovni naslov društva, spletni in elektronski naslov.

 

 1. člen

(predmet pravil)

(1) Ta pravila urejajo delovanje društva in razmerja do članov.

 

 1. člen

(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:

 • planinstvo je športna, gospodarska, raziskovalna, naravovarstvena, zaščitno reševalna, humanitarna in kulturna dejavnost, povezana z gorsko naravo,
 • dejavnosti in področja (v nadaljevanju dejavnosti) so pohodništvo, alpinizem športno plezanje, turno smučanje, turno kolesarjenje in drugi gorski športi, nepoklicno vodništvo, gradnja, vzdrževanje, opremljanje in upravljanje planinskih poti, planinskih koč (vključno z gostinstvom in nastanitvami), plezališč in plezalnih sten, spoznavanje in varovanje gorske narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in naravi,
 • planinske akcije (v nadaljevanju: akcije) so sprehodi, izleti, pohodi, ture, tabori, alpinistični, športno plezalni, turno kolesarski in planinsko orientacijski vzponi ter spusti, turni smuki, tekmovanja, tečaji in usposabljanja, odprave v tuja gorstva, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, srečanja in druge akcije.

 

(2) Opredelitev fizičnih oseb v teh pravilih je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi trudi v množini in obratno.

 

 

 1. člen

(poslanstvo in vrednota)

(1) Poslanstvo društva je: planinstvo kot način življenja.

 

(2) Častni kodeks slovenskih planincev (v nadaljevanju:kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje celotna planinska organizacija.

 

(3) Načela delovanja društva so zlasti:

 • celovito planinstvo in njegova promocija,
 • posvečanje posebne pozornosti mladim,
 • usmerjenost k članom,
 • usposabljanje za varnejše gibanje v gorah,
 • varovanje gorske narave,
 • strokovnost in sodelovanje,
 • preglednost delovanja in
 • vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.

 

 1. člen

(pravna osebnost)

(1) Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.

 

(2) Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi s svojem imenu in za svoj račun.

 

 1. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

 

 1. člen

(cilji)

(1) Društvo deluje tako, da:

 • izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter izvaja planinstvo in planinske akcije iz 4. člena teh pravil,
 • deluje v dobro članov, obiskovalcev gora in gorske narave

 

 1. člen

(naloge društva)

(1) Društvo:

 • izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje,
 • prepoznava dejavnike tveganja v gorah in skrbi za preventivne programe varnosti v gorah, za ozaveščevalne programe zdravstveno ogroženih obiskovalcev gora in organizira akcije za osebe s posebnimi potrebami,
 • izvaja trajnostni planinski turizem in skrbi za planinske objekte, naprave in oznake,
 • informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev,
 • upravlja s premoženjem,
 • usposablja za delo v planinski organizaciji in za varnejše obiskovanje gora,
 • skrbi za varovanje gorske narave,
 • skrbi za kulturno, založniško in arhivsko dejavnost ter
 • opravlja še druge naloge, ki jih sprejema občni zbor.

 

 1. člen

(članski servis)

(1) Društvo članom daje brezplačne informacije o izvajanju planinski dejavnosti, svetuje o izbiri in načrtovanju akcij, posreduje napotke glede varnejšega gibanja in izbora ustrezne osebne in tehnične opreme. Članom omogoča izposojo strokovne literature, vodnikov, zemljevidov slovenskih gorskih skupin in izbrane tehnične opreme.

 

 1. člen

(pridobitna dejavnost)

(1) Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.

(2) Društvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon:

 

Šifra Naziv dejavnosti
F42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje: gradnja in vzdrževanje poti proti plačilu (npr. pogodbeno vzdrževanje turističnih poti….)
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami: prodaja knjig, zemljevidov na kočah
G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo: prodaja športne opreme v društvu ali v koči
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu: prodaja artiklov preko svoje spletne strani
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic: prodaja društvenih koledarjev, vstopnic na prireditvah, ki jih organizira društvo, prodaja od vrat do vrat…)
I55.240 Planinski domovi in mladinska prenočišča: nočitve v planinskih kočah
I56.101 Restavracije in gostilne: gostinska ponudba na koči (hrana in pijača)
I56.300 Strežba pijač: prodaja pijač brez hrane za svoje člane in na prireditvah, ki ji organizira društvo
J58.110 Izdajanje knjig: brošure, izdajanje knjig in izdajanje zemljevidov, npr.: zbornik o delu društva, planinski vodnik našega področja, zemljevid našega področja…
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike: izdajanje tiskanih ali elektronskih revij
J58.190 Drugo založništvo: baze podatkov (objavljanje na internetu), izdajanje fotografij, koledarjev, plakatov, razglednic, spletnih voščilnic, spletno objavljanje podatkov, izdajanje voščilnic, založništvo koledarjev in razglednic
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj: snemanje filmov in televizijskih spotov na planinsko tematiko.
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj: prodaja filmov televizijam, kinematografom….
J59.140 Kinematografska dejavnost: projekcije filmov in videofilmov (na gorsko tematiko)
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij: snemanje glasbe in zvočnih zapisov (snemanje in prodaja pesmi)
J63.120 Obratovanje spletnih portalov: upravljanje internetnih portalov
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup: izposojanje športne opreme (samovarovalni kompleti, vrvi, čelade, lavinskih trojčkov,….)
N79.120 Dejavnosti organizatorjev potovanj: organiziranje potovanj (eno ali več dnevnih s ciljem obisk gora)
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti: posredovanje turističnih informacij (rezervacija prenočišč na planinskih kočah)
O84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah: dejavnost GRS in drugih enot civilne zaščite
P85.590 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije: izpopolnjevanje posameznikov za športne discipline (organiziranje tečajev varne hoje v letnih in zimskih razmerah, organiziranje Planinske šole, alpinistične šole, organizirani tečaji varstva pred plazovi…)
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje: inštruiranje (kako preživeti v naravi) usposabljanje reševalcev, itd…
P91.011 Dejavnost knjižnic: izposoja knjig v društveni knjižnici
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah: prirejanje srečelova
R93.110 Obratovanje športnih objektov: obratovanje plezalnih sten
R93.120 Dejavnost športnih klubov: alpinizem (plezanje-tekmovanje), planinska društva (planinarjenje, tekmovanje, tabori…)
R93.190 Druge športne dejavnosti: npr. časomerilci na orientacijskih tekmah, planinski vodniki (vodenje izletov), organiziranje športnih prireditev  (orientacija, plezanje v plezalni steni).
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas: organiziranje razvedrilnih prireditev, itd.
S94.999 Dejavnosti drugje nerazvrščenih članskih organizacij: gibanje za varstvo okolja (odsek za varovanje gorske narave) ter okoljevarstvena društva (varstvo gorske narave)

 

 

 1. SIMBOLI DRUŠTVA

 

 1. člen

(prapor)

(1) Prapor je svečani simbol društva.

 

(2) Prapor društva je svilen, temnomodre barve in obrobljen z rumeno vrvico. Na eni strani prapora je znak PZS v 5 barvah – rumena, siva, bela, svetlomodra in rdeča, zgoraj ja napis Planinsko društvo, spodaj ime društva Podbrdo, na drugi strani je znak PD. Znak je okrogel v obliki markacije. Obrobljen rdeče z napisom DOM ZORKA JELINČIČA ČRNA PRST 1844 m. V sredini je izris koče na Črni prsti z dodanim cvetjem ter napisom Planinsko društvo Podbrdo.

 

(3) Društvo za razvitje prapora, priložnosti uporabe ter za postopke in opremo praporščaka, smiselno uporablja določila Pravilnika o praporu, praporščakih in postopkih, ki ga je sprejela Planinska zveza Slovenije

 

 1. člen

(znak društva)

(1) Logotip društva je okrogel v obliki markacije. Obrobljen rdeče z napisom Dom Zorka Jelinčiča Črna prst 1844 m.. V sredini je izris koče na Črni prsti z dodanim cvetjem ter napisom Planinsko društvo Podbrdo.

 

 1. SODELOVANJE DRUŠTVA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

 

 1. člen

(vključenost društva v Planinsko zvezo Slovenije)

(1) Društvo je zaradi doseganja ciljev in nalog član Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju: PZS).

(2) Vmesna stopnja povezovanja s PZS je Meddruštveni odbor planinskih društev Posočja (v nadaljevanju MDO PD). V MDO PD Posočja društvo usklajuje stališča glede sej najvišjih organov PZS in izvaja skupaj dogovorjene akcije.

 

 1. člen

sodelovanje z drugimi organizacijami)

(1)Društvo se lahko združuje tudi v druge zveze, oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi organizacijami na občinski, območni, regijski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.

 

 

 

 1. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA

 

 1. člen

(članstvo)

(1)Članstvo v društvu je osebno.

(2) Članstvo v društvu je v skladu s kodeksom in ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.

 

(3) Kategorije članstva morajo biti usklajene s pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme PZS po predhodni javni obravnavi.

 

(4) Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.

 

(5) Predšolski otroci in osnovnošolci ne morejo biti izvoljeni v organe društva.

 

(6) Podatki o članih se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu Naveza PZS. Vsak član izpolni enotno pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v evidenco.

 

 1. člen

(članarina)

(1) Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, je sestavljena iz dveh delov: iz društvenega dela in iz dela PZS. Društvo odvede ta del članarine PZS v skladu s Pravilnikom o članstvu posameznikov, ki ga sprejme Upravni odbor PZS.

 

 1. člen

(pravice članov)

(1) Pravice članov društva so, da:

 • delujejo in odločajo o delu društva,
 • volijo organe društva,
 • so lahko izvoljeni v organe društva, kakor tudi v organe PZS, MDO PD in drugih organizacij, v katere se društvo povezuje,
 • dajejo predloge in pobude za delovanje društva,
 • so obveščeni o delu društva,
 • uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom.

 

 1. člen

(dolžnosti članov)

(1) Dolžnosti članov društva so, da:

 • izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
 • s svojim delom izvajajo pravica društva in drugih planinskih organizacij, v katere je društvo včlanjeno,
 • se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja društva,
 • plačujejo članarino,
 • ravnajo v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev,
 • opravljajo še druge dolžnosti v skladu s pravili društva in akti PZS.

 

 1. člen

(prenehanje članstva)

(1) Članstvo v društvu preneha:

 • s smrtjo,
 • z izstopom iz društva, ko član poda pisno izjavo o izstopu,
 • če najkasneje do konca leta ne poravna članarine za tekoče leto,
 • z izključitvijo, na osnovi sklepa častnega razsodišča društva.

 

(2) Član društva je lahko izključen s sklepom častnega razsodišča, če je grobo kršil ta pravila, Častni kodeks slovenskih planincev ali povzročil društvu oz. drugi organizaciji, v katero je društvo vključeno, veliko materialno ali nematerialno škodo.

(3) O pritožbah zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi člana odloča občni zbor.

 

 1. ORGANI IN OBLIKE DELOVANJA DRUŠTVA

 

 1. člen

(organi društva)

(1) Organi in oblike delovanja društva so:

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • častno razsodišče,
 • predsednik
 • podpredsednik
 • tajnik
 • blagajnik
 • odseki in sekcije

 

 1. člen

(mandatna doba)

(1) Mandatna doba predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča je štiri leta.

 

 1. člen

(občni zbor)

(1) Najvišji organ društva je občni zbor.

 

(2) Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.

 

 1. člen

(pristojnosti občnega zbora)

(1) Občni zbor je pristojen da:

 • sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil, ter drugih splošni aktov društva,
 • ustanovi in spreminja odseke društva,
 • odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu društva,,
 • odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
 • voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
 • odloča o prenehanju društva, če je bilo to predvideno s sklicem občnega zbora,
 • imenuje delovna telesa občnega zbora (verifikacijska komisija, volilna komisija, komisija za sklepe),
 • odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja vrednega več kot 000,00 eur
 • dodeli naziv častnega člana društva,
 • odloča o pritožbi zoper sklep častnega sodišča,
 • odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili.

 

Sklepi občnega zbora so obvezni za člane.

 

 

 1. člen

(predsednik)

(1) Predsednik:

 • zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja za zakonitost poslovanja,
 • skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora,
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 • sklicuje občni zbor,
 • praviloma zastopa društvo na skupščini PZS,
 • odloča o drugih vprašanjih o delovanju društva.

 

 1. člen

(podpredsedniki)

(1) Društvo ima enega podpredsednika, Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.

 

(2) Če je predsednik društva odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik društva, ki ga je določil predsednik, Če predsednik ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši član upravnega odbora oz. oseba, ki jo določi predsednik.

 

 1. člen

(tajnik)

(1) Društvo ima tajnika. Tajnik skrbi za organizacijo administrativnega dela društva, za vodenje pošte, pripravo zapisnikov UO in za arhiv društva.

 

 1. člen

(blagajnik)

(1) Društvo ima blagajnika. Blagajnik skrbi za blagajno društva in članarino (naročanje znamkic, obračun z PZS……)

 

 1. člen

(upravni odbor)

(1) UO društva upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na občnem zboru.

 

(2) UO društva sestavljajo predsednik, tajnik, podpredsednik, blagajnik in do največ 11 članov, izvoljenih na občnem zboru.

 

 1. člen

(pristojnosti upravnega odbora)

(1) UO društva:

 • odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiv, ki jih sprejema občni zbor,
 • spremlja uresničevanje sklepov občnega zbora,
 • odloča o operativni izvedbi vsebinskega in finančnega programa društva,
 • daje soglasje k vodstvom odsekov,
 • odloča o znesku dela članarine ki pripada društvu,
 • pripravi letni vsebinski in finančni program ter letno vsebinsko in finančno poročilo društva,
 • letno poroča PZS o delu društva na podlagi poročila, ki poročila, ki je bilo sprejeto na občnemu zboru društva in sicer na enotnem obrazcu, ii ga izda PZS.
 • izbira računovodski servis oz. drugo strokovno usposobljeno osebo za vodenje finančnega in materialnega poslovanja društva iz drugega odstavka 42. člena teh
 • daje soglasje k pravilnikom odsekov iz prvega odstavka 31. člena teh pravil,
 • imenuje vodje posameznih tradicionalnih akcij društva,
 • skrbi za izvajanje in spodbuja razvoja planinskih akcij iz 4. člena teh pravil,
 • ustanavlja in razrešuje sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti iz 32. člena teh pravil,
 • skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvenih dejavnosti,
 • odloča o poslovnem naslovu društva, spletnem naslovu društva in elektronskem naslovu društva,
 • odloča o podelitvi priznanj,
 • odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in teh pravil.

 

(2) UO sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja društvo.

 

 1. člen

(poslovnik in odgovornost za delo)

(1) UO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva.

 

 1. člen

(odseki)

(1) Društvo ima:

 • mladinski odsek,
 • markacijski odsek,
 • gospodarski odsek,
 • vodniški odsek,
 • turno kolesarski odsek,
 • odsek za varstvo gorske narave

 

(2) Odseki imajo lahko lastne zbore na katerih volijo načelnika in odbor odseka, lahko sprejemajo lastne pravilnike, s katerimi uredijo svojo organiziranost in odgovornost organov ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki delujejo samostojno v okviru na občnemu zboru sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Odseki morajo delovati v skladu s pravili in drugimi akti društva.

 

(3) Načelniki odsekov, ki imajo svoje zbore so po položaju člani UO društva.

 

(4) Odseki se povezujejo v ustrezne odbore MDO PD in delujejo v skladu s pravili in z vsebinskimi usmeritvami pristojnih komisij PZS.

 

 1. člen

(sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti)

(1) Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog ustanovi sekcije in druge oblike organiziranosti.

 

(2) Druge oblike organiziranosti so organizirane po interesnem principu članov društva. Niso pravne osebe in imajo omejen mandat.

 

(3) Druge oblike organiziranosti imenuje in razrešuje UO društva, kateremu so odgovorni za delo.

 

 1. člen

(nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor ima vodja in dva člana.

 

(2) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo društva, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s temi pravili in drugimi akti.

(3) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost biti navzoči na občnemu zboru, na sejah UO društva, odsekov in projektov ter morajo imeti na volja vsa gradiva.

 

(4) Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah občnemu zboru in o njih redno obvešča UO društva.

 

(5) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva.

 

 1. člen

(časno razsodišče)

(1) Častno razsodišče ima tri člane.

 

(2) Častno razsodišče  izmed svojih članov izvoli vodjo.

 

(3) Časno razsodišče obravnava kršitve teh pravil in Častnega kodeksa slovenskih planincev s strani članov društva.

 

(4) Predlog za obravnavo kršitev lahko poda vsak član ali organ društva.

 

(5) Časno razsodišče izreče naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • prepoved opravljanja funkcije za največ dve leti,
 • izključitev iz društva.

 

 1. POSTOPKI

 

 1. člen

(delo organov društva)

(1) Organi društva, razen občnega zbora, so sklepčni, če je navzoča več kot polovica glasov za odločanje.

 

(2) Organi društva, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to  ni mogoče, se odloča z glasovanjem z večino prisotni članov.

 

(3) O sejah organov društva se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa društva veljajo takoj.

 

(4) Organi društva lahko poslujejo v e-obloki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev.

 

(5) Organi društva odgovarjajo na prejete zadeve praviloma v tridesetih dneh od prejema zadeve.

 

 1. člen

(sklic občnega zbora)

(1) Občni zbor skliče predsednik društva vsaj enkrat letno. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradiva in predloge sklepov, morajo biti člani društva obveščeni vsaj štirinajst (14) dni pred sklicem.

 

(2) Predsednik društva mora sklicati občni zbor tudi, kadar to zahteva več kot petina članov društva ali nadzorni odbor, če je ta zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik društva tega  ne stori v roku trideset (30) dni od prejema pisne zahteve, ga skliče predlagatelj sklica.

 

(3) Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega  predsedstva, v nadaljevanju občni zbor vodi delovni predsednik. Občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Najprej se glasuje o predlogih predsednika društva.

 

(4) Če občni zbor ne izvoli predsednika društva ali več kot polovice članov UO društva, nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik društva v roku šest (6) mesecev skliče volilni občni zbor.

 

 1. člen

(sklepčnost občnega zbora)

(1) Občni zbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem navzočih vsaj tretjina članov, ki so na zadnji dan preteklega leta imeli plačano članarino. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov.

 

(2) Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna vsaj desetina članov, starejših od 15 let.

 

 1. člen

(kandidacijski postopki)

(1) Kandidate za organe društva predlagajo člani društva.

 

 1. člen

(dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa društva)

(1) Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa društva lahko poteka sproti z odločitvijo UO društva na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na volja finančna sredstva.

 

 1. člen

(sklic upravnega odbora)

(1) UO društva skliče predsednik društva najmanj 4 krat letno in vsaj pet (5) dni pred sejo.

 

(2) Ob sklicu predsednik pošlje gradivo.

 

 1. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE DRUŠTVA

 

 1. člen

(vrste premoženja)

(1) Društvo ima lahko:

 • neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter kulturo-umetniških delih, znanje iz dejavnosti društva,
 • opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva,
 • naložbene nepremičnine: solastninski deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah.

 

 1. člen

(viri premoženja)

(1) Društvo lahko pridobiva vire premoženja s/z:

 • članarino posameznikov,
 • prostovoljnim delom,
 • dotacijami in donacijami ter sponzorstvom,
 • prijavami na javne razpise in pozive,
 • zapuščinami, darili ter volili,
 • sredstvi odstopljene dohodnine in
 • pridobitno dejavnostjo društva iz dejavnosti 10. člena teh pravil

 

 

 

 

 1. člen

(finančno in materialno poslovanje)

(1) Društvo izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom za društva.

 

(2) Finančno in materialno poslovanje društva na podlagi izbora in sklepa UO vodi usposobljena oseba ali računovodski servis.

 

 1. člen

(objekti, naprave in oznake)

(1) Društvo skrbi za planinske poti, plezališča, društveni prostor in planinsko postojanko Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti.

 

(2) Društveno  premoženje je tudi nakopičeno planinsko znanje, veščine in izkušnje, vodniška in strokovna literatura, zemljevidi, materialne pravice in ugled, ki so ga s svojim delom člani društva ustvarili v preteklosti.

 

 1. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

 

 1. člen

(javnost dela)

(1) Delo društva je javno.

 

(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju vsebin, ki jih je UO društva označil s stopnjo zaupnosti.

 

(3) Društvo obvešča javnost v glasilih društva, na spletnih mestih, preko oglasne deske, sredstev javnega obveščanja, tiskovnih konferenc ali na drug primeren način.

 

 1. PRIZNANJA

 

 1. člen

(priznanja)

(1) Društvo podeljuje priznanja posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti.

 

(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih.

 

 1. člen

(častni člani društva)

 

(1)Občni zbor društva dodeli naziv častnega člana posamezniku članu društva za izjemne zasluge pri razvoju društva.

 

 1. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

 

 1. člen

(prenehanje delovanja)

(1) Društvo preneha obstajati po sklepu občnega zbora, po samem zakonu ali če število članov pade pod tri. O prenehanju delovanja društva in razdelitvi premoženja odloča občni zbor z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

 

(2) V sklepu o prenehanju občni zbor določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev, prenese premoženje društva.

 

(3) Ob prenehanju delovanja društva brez sklepa občnega zbora pripade njeno premoženje Planinski zvezi Slovenije.

 

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

(veljavnost pravil društva)

(1) Pravila društva začnejo veljati z dnem potrditve na pristojnem upravnem organu.

 

(2) Društvo pravila javno objavi na spletni strani društva

 

(3) Z:dnem veljavnosti novih pravil društva prenehajo veljati pravila društva, sprejeta 28.02.2009.

 

 1. člen

(uskladitev s pravili društva)

(1) Vse pravne akte društva je treba uskladiti s temi pravili v roku enega leta od njegove uveljavitve.

 

(2) UO društva imenuje organe iz svoje pristojnosti v roku šestih (6) mesecev od uveljavitve teh pravil. Do imenovanja novih organov opravljajo delo sedanji organi.

 

 

 

 

 

Podbrdo, 22.04.2013                                                                    Predsednik društva

   Tomaž Štenkler