Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 1 priloga
Skupščina PZS je na zasedanju 19. maja 2007 v Ilirski Bistrici sprejela in potrdila spremembe
Statuta PZS. V nadaljevanju objavljamo čistopis Statuta PZS, potrjenega s strani Upravne enote
Ljubljana.
___________________________________________________________________________________
Na podlagi 4. člena, 9. člena in prvega odstavka 13. člena zakona o društvih (Uradni list RS,
61/2006, z dne 13. 6. 2006) je skupščina Planinske zveze Slovenije, dne 19. maja 2007 v Ilirski
Bistrici, sprejela dopolnitve in spremembe statuta Planinske zveze Slovenije.
S T A T U T
PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE1
(čistopis)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Planinska zveza Slovenije (v nadaljnjem besedilu: PZS) je zveza planinskih, alpinističnih in
plezalnih društev, klubov ter drugih društev, ki se ukvarjajo s planinstvom, alpinizmom, plezanjem v različnih okoljih, turnim smučanjem, turnim kolesarjenjem, varovanjem gorske narave,
preventivo in gorskim reševanjem (v nadaljnjem besedilu: člani PZS). PZS je naslednica Slovenskega planinskega društva.
(2) PZS deluje v javnem interesu in z delom svoje dejavnosti uresničuje tudi humanitarno poslanstvo na različnih področjih svoje dejavnosti.
2. člen
(1) PZS usmerja, usklajuje in pospešuje:
– planinsko, alpinistično, plezalno, preventivno, gorskoreševalno in humanitarno dejavnost;
– vzgojo in izobraževanje o vseh oblikah planinskih dejavnosti;
– reševanje ponesrečenih in iskanje pogrešanih v gorah;
– vodništvo;
– graditev, upravljanje in vzdrževanje planinskih objektov in naprav ter druge gospodarske dejavnosti;
– skrb za varstvo narave in zdravega človekovega okolja;
– založništvo in izdajanje strokovne, vzgojne, vodniške in druge planinske literature.
3. člen
(1) Namen, cilji in naloge PZS in njenih članov (v nadaljevanju: planinskih organizacij) so, da v
skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev:

1 Upravna enota v Ljubljani je v skladu z določbami 17. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006)
in na zahtevo Planinske zveze Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Dvoržakova ulica 9, dne 24.08.2007 izdala
odločbo št. 215-858/2007 – 4(21011) s katero se v register društev, ki ga vodi UE Ljubljana in v katerem
je pod zaporedno številko 1041 vpisana Planinska zveza Slovenije s sedežem v Ljubljani, Dvoržakova ulica
09, vpiše sprememba tega temeljnega akta z dne 19. 05. 2007.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 2 Statut Planinske zveze Slovenije
– navajajo občane, še posebno mlade, k aktivnemu doživljanju narave, predvsem v gorah,
zaradi spoznavanja naravnih lepot, naravnih in kulturnih znamenitosti in zaradi telesnovzgojne dejavnosti;
– vzgajajo k skromnosti, samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, pogumu, srčni kulturi in spoštovanju do dela s tem, da krepijo njihov značaj ter druge pozitivne osebne lastnosti;
– vzpodbujajo pri svojih članih in drugih občanih ljubezen do domovine in domoljubje;
– ustvarjajo materialne in druge razmere ter možnosti za bivanje v naravi, predvsem v gorah;
– si prizadevajo za mednarodno aktivno, miroljubno sožitje, medsebojno spoznavanje, sodelovanje in sporazumevanje;
– gojijo in razvijajo slovensko planinsko izročilo, dobre planinske običaje in navade;
– skrbijo za varstvo narave in zdravega človekovega okolja;
– opravljajo še druge dejavnosti, ki so v zvezi z zdravo, premišljeno in aktivno izrabo prostega
časa v naravi.
4. člen
(1) Planinske organizacije dosegajo svoj namen tako, da:
– gojijo planinsko, alpinistično, plezalno, preventivno in gorskoreševalno dejavnost;
– posredujejo naravne lepote, zanimivosti planinskih območij in življenja v gorah najširšemu
krogu občanov z vsemi sodobnimi sredstvi javnega obveščanja;
– za svoje člane in druge, še posebno za mlade, organizirajo varno pohodništvo, izlete, pohode, ture, vzpone, turno smučanje, turno kolesarjenje, raziskovanje jam, orientacijska tekmovanja, taborjenja, plezalna tekmovanja in druge oblike planinske dejavnosti, ki ustrezajo
krajevnim razmeram in posebnostim, in so pri tem dolžne zavarovati svoje člane in kadre;
– organizirano skrbijo za vzgojo in izobraževanje članov pri vseh oblikah dejavnosti;
– skrbijo za osnovno planinsko vzgojo in izobraževanje — to dosegajo s planinsko šolo in z
vključevanjem v vzgojne akcije;
– vzgajajo in usposabljajo strokovne planinske kadre — mentorje planinskih skupin, vaditelje
orientacije, vodnike PZS, različne inštruktorje in trenerje, alpiniste, markaciste PZS, varuhe
gorske narave, gorske reševalce, oskrbnike in druge — ter jim izdajajo potrdila o njihovi
usposobljenosti;
– pri izvedbi programov aktivno sodelujejo z zamejskimi slovenskimi organizacijami ter drugimi planinskimi, alpinističnimi in plezalnimi organizacijami;
– sodelujejo z raziskovalnimi organizacijami na področju planinstva;
– skrbijo za zagotavljanje potrebnih materialnih sredstev za nadaljnji razvoj planinstva;
– gradijo, upravljajo in vzdržujejo planinske objekte in naprave;
– organizirajo gorsko vodništvo z namenom, da bi vodili po gorah le usposobljeni vodniki;
– skrbijo za varnost planincev v gorah, preprečujejo nesreče, rešujejo ponesrečence v gorah,
iščejo pogrešane in pomagajo ponesrečencem v gorah;
– organizirajo različne oblike gorske reševalne službe;
– prirejajo planinske, alpinistične in plezalne odprave ter tekmovanja in organizirajo obiske
tujih planincev, alpinistov ter plezalcev v naših gorah;
– zalagajo in izdajajo strokovno, vzgojno in drugo planinsko literaturo, planinske vodnike in
zemljevide ter propagandno in drugo gradivo;
– sodelujejo pri razvoju osebne in skupne planinske in alpinistične opreme ter drugih pripomočkov;
– organizirajo predavanja, razstave in druge kulturne prireditve;
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 3 priloga
– organizirajo planinsko muzejsko dejavnost z zbiranjem in hrambo planinskih predmetov zgodovinske vrednosti;
– opravlja pridobitno dejavnost v lastnem imenu ali z ustanavljanjem samostojnih gospodarskih družb, v skladu z veljavnimi predpisi in sicer na naslednjih dejavnostih:
ƒ Založniška dejavnost s področja dejavnosti zveze;
ƒ Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
ƒ Organiziranje izletov (planinskih izletov, trekingov) potovanj in s turizmom povezane
dejavnosti;
ƒ Dejavnost planinskih domov in drugih prenočišč (upravljanje planinskih koč).
5. člen
(1) PZS je pravna oseba zasebnega prava.
6. člen
(1) V pravnem prometu se uporablja ime: Planinska zveza Slovenije.
(2) Sedež Planinske zveze Slovenije je v Ljubljani.
(3) Žig Planinske zveze Slovenije je okrogle oblike, v sredini je vtisnjen znak PZS, okoli znaka pa
je napis “Planinska zveza Slovenije — 1893 SPD”.
7. člen
(1) Planinske organizacije so del civilne družbe. So prostovoljne organizacije in v ta namen razvijajo prostovoljno delo.
(2) Planinske organizacije in njihovi člani ob izvajanju prostovoljnega dela za svoje delo, znanje
in porabljen čas ne morejo zahtevati plačila, imajo pa pravico do nadomestila materialnih stroškov, povezanih z izvedbo programa planinskih organizacij, in do plačila za avtorska in druga dela
pri usposabljanju strokovnih delavcev v športu na področju planinstva.
(3) Obseg, oblike in višino nadomestil ter plačil iz drugega odstavka določajo pristojni organi
PZS.
8. člen
(1) PZS usklajuje svoje interese z drugimi društvi, zvezami in združenji ter se dogovarja in sporazumeva z njimi o skupnem delovanju in dejavnostih.
(2) PZS aktivno sodeluje z zamejskimi in drugimi slovenskimi planinskimi, alpinističnimi, plezalnimi in gorskoreševalnimi organizacijami v tujini v skladu s splošnimi akti PZS.
9. člen
(1) PZS je včlanjena v Olimpijski komite Slovenije — Združenje športnih zvez, Mednarodno zvezo
planinskih organizacij (Union Internationale des Associations d’Alpinisme/International Mountaineering and Climbing Federation, s kratico UIAA), Mednarodno komisijo za reševanje v gorah
IKAR-CISA in Klubom Arc Alpin — CAA (Združenjem planinskih zvez alpskega loka).
(2) PZS se lahko včlani tudi v druge mednarodne planinske organizacije, če je njeno delovanje v
skladu z interesi PZS in pravnim redom Republike Slovenije.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 4 Statut Planinske zveze Slovenije
II. SIMBOLI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
10. člen
(1) Simboli PZS so: znak PZS, zastava PZS, prapor PZS in himna PZS.
(2) Prapor PZS in himna PZS sta slovesna simbola PZS.
11. člen
(1) Znak PZS je silhueta Jalovca, ki jo obkroža svetlo moder trak v obliki podkve z napisom “Planinska zveza Slovenije”. Spodaj je svetlo moder trak, povezan z belim, na katerem je letnica
1893 — takrat je bilo ustanovljeno Slovensko planinsko društvo z namenom, “da bi ohranili slovensko lice slovenskim goram”. Na vozlišču je bel trak oblikovan v pentljo, v kateri je kratica
SPD.
(2) Zastava PZS je svetlo modra. Na njej je znak PZS.
(3) Prapor PZS je temno moder, obrobljen z zlatim. Na njegovi čelni strani je znak PZS. Na hrbtni strani prapora je v središču šesterokotnik, v katerem je upodobljen pogled na Triglav z juga.
Šesterokotnik je obrobljen z belim okvirom, v središču je zavita zlata nit. Pod njim je napis PZS
z zlatimi črkami.
(4) Himna PZS je prva kitica pesmi Oj Triglav, moj dom skladatelja Jakoba Aljaža in pesnika Matije Zemljiča Slavina.
(5) Uporabo simbolov PZS ureja poseben pravilnik.
III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
12. člen
(1) PZS nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.
(2) PZS lahko sklepa pogodbe s tretjimi osebami v imenu in na račun posameznih članic PZS in
drugih organizacij, vendar le na podlagi njihovega pisnega pooblastila.
13. člen
(1) Planinsko zvezo Slovenije zastopa in predstavlja predsednik PZS, ki je hkrati odgovoren za
zakonito poslovanje in sprejete obveznosti PZS.
(2) V primeru njegove začasne odsotnosti ali zadržanosti ga (v mejah pristojnosti za določeno
področje dejavnosti PZS) nadomeščajo podpredsedniki PZS.
(3) V posameznih nujnih primerih, kadar predsednika ne more nadomeščati nobeden izmed podpredsednikov, lahko zastopa Planinsko zvezo Slovenije tudi generalni sekretar s posebnim pooblastilom predsednika PZS.
IV. ORGANIZIRANOST PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
14. člen
(1) Člani PZS so: planinska, alpinistična, plezalna, reševalna ali druga društva oziroma klubi, ki
imajo lastnost pravne osebe s pravicami in obveznostmi, določenimi z ustavo Republike Slovenije, zakoni, tem statutom Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: statut PZS) in pravili
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 5 priloga
društva.
(2) Pravila članov PZS morajo biti usklajena s tem statutom PZS, društvo oziroma klub pa registrirano v skladu z zakonom o društvih.
15. člen
(1) V okviru članov PZS se za uresničevanje planinskih ciljev lahko organizirajo planinske skupine, odseki in druge oblike organiziranja.
(2) Posebno pozornost namenjamo mladim.
Interesno združevanje
16. člen
(1) Člani PZS lahko z drugimi društvi, zvezami društev, organizacijami in skupnostmi oblikujejo
posebne skupne organe oziroma telesa za reševanje skupnih vprašanj.
(2) Člani PZS se lahko zaradi usklajenega delovanja in interesov povezujejo tudi v razne oblike
interesnega združevanja in povezovanja, ki je lahko trajno ali občasno.
(3) Člani PZS lahko skupaj s PZS sprejmejo sklep ali sklenejo sporazum o oblikah interesnega sodelovanja, v katerem določijo sedež, naloge, način delovanja in financiranje.
Meddruštveni odbor planinskih društev
17. člen
(1) V meddruštvenem odboru planinskih društev (v nadaljnjem besedilu: MDO PD) člani PZS:
– usklajujejo stališča do gradiv za seje skupščine Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: skupščina PZS) in upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: UO PZS) ter drugih organizacij in skupnosti na svojem območju;
– se dogovarjajo o medsebojnem skupnem delovanju, prireditvah, delu z mladimi, skupnih akcijah usposabljanja, varovanju narave, razdelitvi vplivnih območij na planinskih poteh ter o
drugih planinskih dejavnostih;
– opravljajo naloge, ki jih po dogovoru prenese nanje UO PZS;
– opravljajo druge naloge, ki so jih prenesli nanje člani PZS.
18. člen
(1) UO PZS v sodelovanju s člani PZS s sklepom določi območja MDO PD. Območje MDO PD lahko
obsega le medsebojno povezano teritorialno območje.
(2) Člani PZS, vključeni v MDO PD, enkrat na leto poročajo o stanju in aktivnostih, povezanih z
dejavnostmi iz druge alinee 17. člena.
V. GORSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE
19. člen
(1) PZS kot ustanoviteljica Gorske reševalne službe Slovenije skrbi za varnost in reševanje v gorah in naravnem okolju z ustanavljanjem ustreznih društvenih organizacij gorskih reševalcev, ki
delujejo kot samostojni člani PZS ali znotraj posameznih članov, hkrati pa je lahko soustanovite-
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 6 Statut Planinske zveze Slovenije
ljica Gorske reševalne zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GRZS) ali drugih združenj gorskih
reševalcev, ki so člani PZS, ali pa se s takim združenjem oziroma zvezo samo poveže na podlagi
medsebojnega dogovora.
(2) Navedene oblike gorskega reševanja zagotavljajo za vso državo prostovoljno članstvo v gorskoreševalnih postajah in društvih, ki so člani PZS, humanitarni status in status dejavnosti javnega pomena v vseh oblikah organiziranja gorskih reševalcev.
(3) PZS zagotavlja kadrovsko in logistično podporo svoji gorski reševalni službi in tudi drugim organiziranim oblikam gorskega reševanja v Sloveniji s svojimi planinskimi kočami in osebjem, z
nadelavo in označevanjem planinskih poti ter z obveščanjem in usposabljanjem osebja v planinskih kočah za potrebe gorskega reševanja.
(4) PZS si prizadeva za financiranje neposrednih reševalnih akcij ter ustrezno kolektivno in osebno tehnično opremljenost ter druge oblike organiziranja gorskih reševalcev. V ta namen se
povezuje z republiškimi, upravnimi in drugimi organi ter sklepa ustrezne pogodbe za financiranje
ter logistično podporo reševalnih akcij.
(5) PZS izvaja usposabljanje alpinistov, plezalcev in drugih primernih kadrov in s tem zagotavlja
kadrovsko osnovo in ustrezno starostno strukturo gorskih reševalcev v vseh oblikah organiziranja.
(6) Delovanje društev gorskega reševanja ter uresničevanje dogovora z GRZS ali drugimi združenji gorskih reševalcev povezuje in usklajuje komisija za gorsko reševanje PZS. Ta sodeluje tudi s
pristojnimi upravnimi službami v Sloveniji, pomembnimi za uspešno delo gorskega reševanja ter
z gorskimi reševalnimi organizacijami v tujini.
(7) PZS in GRZS si v dogovoru o sodelovanju uredita medsebojno pravico do zastopanja delegatov na sejah upravnih odborov in skupščin obeh zvez, z enako pravico do glasovanja oziroma
odločanja. Ustrezen sklep o dogovoru lahko sprejme UO PZS.
VI. ČLANSTVO V DRUŠTVU
20. člen
(1) Redni člani društev, ki so vključena v PZS, so: predšolski otroci, osnovnošolci, srednješolci
do 18 let starosti, mladi od 18 do 27 let, odrasli člani, seniorji (starejši od 65 let) in družine.
Redni člani so lahko tudi tuji državljani. Njihove pravice in obveznosti uredijo društva v svojih
pravilih.
(2) Vsak redni član društva mora v skladu z zakonom o društvih plačati članarino matičnemu
društvu.
(3) UO PZS oziroma član PZS lahko določi različne članarine glede na pravice in obveznosti članov.
(4) Član PZS lahko oprosti člane obveznosti plačevanja dela članarine (razen prispevka za PZS),
če je zaradi slabega gmotnega ali zdravstvenega stanja ne morejo.
(5) Plačila prispevka iz članarine za PZS lahko člane oprosti UO PZS.
(6) Podrobnosti, povezane s članstvom, določi UO PZS z ustreznim pravilnikom o izkaznici in vrstah članarine.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 7 priloga
21. člen
(1) Člani PZS imajo lahko tudi podporne člane oziroma donatorje, njihove pravice in obveznosti
pa morajo opredeliti v svojih pravilih.
22. člen
(1) Druge pravice in dolžnosti članov PZS določajo pravila članov PZS, ki morajo biti v skladu s
statutom PZS in častnim kodeksom slovenskih planincev.
VII. ČLANSTVO V PLANINSKI ZVEZI SLOVENIJE
23. člen
(1) Društvo postane član PZS na podlagi sklepa svojega najvišjega organa in izjave, da želi postati član PZS, da sprejema statut PZS in častni kodeks slovenskih planincev ter da se zaveže, da
se bo ravnalo po njem.
(2) Planinsko društvo, ki se vključi v PZS, mora imeti najmanj 30 članov (A in B), alpinistično,
plezalno ali drugo društvo oziroma klub pa najmanj 20.
(3) Planinsko društvo mora izpolnjevati še te pogoje:
– da ima organizirano dejavnost mladih planincev v skladu s pravilnikom, ki ureja to področje;
– da ima vsaj enega usposobljenega vodnika PZS z veljavno licenco za opravljanje strokovnega
dela v športu na področju planinstva;
– da vzdržuje in skrbi za vsaj eno planinsko pot, vpisano v kataster planinskih poti pri Planinski
zvezi Slovenije.
(4) Alpinistično, plezalno ali drugo društvo oziroma klub, ki se vključi v PZS, mora imeti vsaj
enega usposobljenega alpinističnega inštruktorja z veljavno licenco za opravljanje strokovnega
dela v športu na področju alpinizma ali vsaj enega gorskega vodnika z veljavno mednarodno
licenco.
(5) Kandidat za članstvo v Planinski zvezi Slovenije mora za vključitev pridobiti pozitivno mnenje pristojnega MDO PD.
(6) Društvo, ki je član PZS, ali društvo, ki to želi postati, je lahko član le, če je v PZS vključeno
oziroma se vanjo vključuje s celotnim številom rednega članstva ter za to članstvo priskrbi tudi
ustrezen enoten znak pripadnosti društvu in PZS — t. i. znamkico o plačani letni članarini.
24. člen
(1) Društvo, ki želi postati član PZS, mora predložiti svoj temeljni akt, ki ne sme biti v nasprotju
s statutom PZS.
(2) Društvu, ki se vključuje v PZS, da vso potrebno pomoč MDO PD z območja, na katerem je
bilo tako društvo ustanovljeno. Pomaga neposredno ali posredno, prek ustreznega društva.
VIII. DRUGE OBLIKE ČLANSTVA
25. člen
(1) PZS in njeni člani imajo lahko tudi podporne člane oziroma donatorje ter častne člane in
opazovalce.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 8 Statut Planinske zveze Slovenije
(2) Podporni člani oziroma donatorji so pravne ali fizične osebe, ki darujejo znesek ali stvar.
Donator, ki daruje v višini najmanj petkratne članarine člana A, prejme listino o darilu. Upravni
odbor Planinske zveze Slovenije sprejme poseben akt, v katerem določi njihove pravice in obveznosti.
(3) Častni član PZS je fizična oseba, ki ji je tak naziv podelil UO PZS in ki ima posebne zasluge
pri delu planinske organizacije na območju celotne Slovenije ter je znan najširši planinski javnosti. Častni član lahko postane tudi kak drug občan, tuj državljan, predstavnik tuje države ali
organizacije.
(4) Opazovalci so lahko tako domače kot mednarodne institucije in organizacije, ki se ukvarjajo
s planinsko tematiko, dejavnostjo v gorah ali varovanjem okolja.
IX. VČLANITEV TUJEGA DRUŠTVA
26.člen
(1) Član PZS lahko postane z istimi pogoji tudi tuje društvo. Posebne pogoje za članstvo slovenskih planinskih društev iz zamejstva določi UO PZS.
X. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
27. člen
(1) Pravice članov PZS so predvsem, da:
– volijo in imenujejo delegate za skupščino PZS ter druge organe PZS oziroma druge oblike
meddruštvenega delovanja;
– na skupščini PZS določajo in oblikujejo politiko razvoja planinstva, alpinizma in plezanja in
drugih dejavnosti doma ter v tujini in usmerjajo delo organov PZS;
– sodelujejo z drugimi člani PZS, organizacijami in skupnostmi pri uresničevanju svojih interesov;
– aktivno sodelujejo v delu delovnih teles in organov PZS;
– opravljajo še druge naloge, za katere se v PZS dogovorijo.
28. člen
(1) Dolžnosti članov PZS so predvsem, da:
– v društvu in PZS delujejo aktivno in odgovorno v skladu s statutom PZS in se ravnajo po častnem kodeksu slovenskih planincev;
– izvršujejo sklepe ter programe PZS in njenih strokovnih organov;
– vsaj enkrat na dve leti posredujejo podatke o svoji dejavnosti in organiziranju;
– opravljajo še druge dolžnosti, za katere se v PZS dogovorijo.
29. člen
(1) Član PZS preneha biti njen član:
– z izstopom;
– s prenehanjem delovanja društva;
– z razpustom;
– z izbrisom, če društvo tudi šest mesecev po koncu poslovnega leta ne odvede določenega prispevka iz članarine za Planinsko zvezo Slovenije in ne posreduje izkaza o članstvu ali podatkov o dejavnosti in organiziranju;
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 9 priloga
– z dokončnim sklepom o izključitvi iz članstva.
30. člen
(1) Člana PZS, ki ne izpolnjuje svojih nalog, ne posluje v skladu s statutom PZS, svojimi pravili,
častnim kodeksom slovenskih planincev in sklepi skupščine PZS ali sicer s svojim delovanjem škoduje ugledu planinske organizacije, lahko častno sodišče PZS (v nadaljnjem besedilu: ČS PZS) izključi iz članstva PZS.
(2) Zoper sklep ČS PZS lahko član PZS v mesecu dni po prejemu pisnega sklepa o izključitvi iz
članstva vloži ugovor na skupščini PZS, ta pa o njem dokončno odloči.
31. člen
(1) O sklepu najvišjega organa društva, da član PZS izstopa iz članstva PZS, mora upravni odbor
člana PZS v 15 dneh obvestiti UO PZS.
XII. ORGANI PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
32. člen
(1) Organi PZS so:
– skupščina Planinske zveze Slovenije
– predsednik Planinske zveze Slovenije
– upravni odbor Planinske zveze Slovenije
– nadzorni odbor Planinske zveze Slovenije
– častno sodišče Planinske zveze Slovenije
33. člen
(1) Mandatna doba organov PZS je štiri leta.
Skupščina Planinske zveze Slovenije
34. člen
(1) Najvišji organ PZS je skupščina PZS.
(2) Skupščino PZS sestavljajo delegati članov PZS.
(3) Število glasov delegatov članov PZS je odvisno od števila članov s plačano članarino v minulem letu.
(4) Člani PZS, ki imajo do 1000 članov, imajo za odločanje na seji skupščine PZS en glas, za
začetek vsakih nadaljnjih 1000 članov pa še enega.
35. člen
(1) Skupščina PZS je lahko redna ali izredna.
(2) Izredna Skupščina PZS se skliče po potrebi.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 10 Statut Planinske zveze Slovenije
36. člen
(1) Skupščino PZS skliče predsednik PZS.
(2) Redna skupščina PZS je vsako leto do konca maja.
(3) Predsednik PZS mora sklicati izredno skupščino PZS, kadar to zahteva več kot tretjina članov
PZS, UO PZS ali NO PZS. Če je v mesecu dni ne skliče, jo skliče predlagatelj.
37. člen
(1) Na skupščini PZS so navzoči člani UO PZS, NO PZS in ČS PZS, lahko pa tudi načelniki ali člani
komisij in odborov UO PZS, člani članov PZS in povabljeni gostje brez pravice do odločanja.
38. člen
(1) Delegati so dolžni, da na sejah skupščine PZS posredujejo stališča članov PZS, ki so jih delegirali, in da glasujejo v skladu s temi stališči.
(2) Poleg obveznosti iz prvega odstavka tega člena imajo delegati še te pravice in obveznosti:
– da obveščajo člane PZS, ki so jih delegirali, o svojem delu in o delu skupščine PZS;
– da ob nesoglasjih o posameznih vprašanjih znova razpravljajo s člani PZS in zahtevajo od
njih, da utemeljijo svoja stališča;
– da so aktivni pri delu skupščine PZS;
– da usklajujejo stališča z drugimi delegati v okviru sprejetih smernic članov PZS, ki so jih delegirali.
39. člen
(1) Delegati so za svoje delo odgovorni članom PZS, ki so jih delegirali.
40. člen
(1) Skupščina PZS:
– sprejema statut PZS, častni kodeks slovenskih planincev, pravilnik o delu ČS PZS ter druge
splošne akte, za katere je tako določeno z zakonom oziroma tem statutom PZS;
– sprejema program razvoja in dejavnosti (aktivnosti) PZS;
– potrjuje program dela, finančni načrt in zaključni račun;
– odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnega premoženja, katerega vrednost presega 25.000
EUR;
– voli in razrešuje predsednika PZS, enega ali več podpredsednikov PZS ter člane UO PZS (ki
niso člani po funkciji), predsednika in člane NO PZS, predsednika in člane ČS PZS in njihove
namestnike, tožilca ČS PZS in enega ali več namestnikov ter druge organe, za katere je tako
določeno;
– razpravlja in odloča o poročilih UO PZS, NO PZS in ČS PZS;
– odloča o predlogih, vlogah in pritožbah članov PZS;
– odloča o ugovorih članov PZS zoper sklepe o izključitvi;
– sklepa o prenehanju PZS;
– odloča o pritožbah zoper sklepe ČS PZS;
– odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom, predpisi in statutom PZS.
41. člen
(1) Volitve organov PZS so praviloma tajne, skupščina PZS pa lahko sprejme sklep, da so javne.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 11 priloga
42. člen
(1) Skupščina PZS sklepa veljavno, če je navzočih več kot polovico glasov za odločanje. Če ob
napovedani uri ni sklepčna, se preloži za pol ure, nato pa lahko sklepa, če je navzoča vsaj tretjina glasov.
43. člen
(1) Če skupščina PZS ne izvoli predsednika PZS ali več kot polovice članov UO PZS, ki jih voli,
nadaljujejo delo dotedanji organi, vendar najdlje 6 mesecev, ko mora biti zaradi volitev sklicana
nova skupščina PZS.
44. člen
(1) Predlogi, prošnje in pritožbe, ki naj jih skupščina PZS obravnava, morajo biti sporočeni
predsedniku PZS vsaj petnajst (15) dni pred dnem, za katerega je sklicana skupščina. V posebno
utemeljenih in nujnih primerih lahko skupščina obravnava tudi predloge, prošnje in pritožbe ne
glede na rok.
45. člen
(1) Sklepi skupščine PZS so obvezni za vse organe PZS in člane PZS.
46. člen
(1) Način dela skupščine PZS določa poslovnik.
Predsednik Planinske zveze Slovenije
47. člen
(1) Za predsednika PZS lahko kandidira vsak, ki je najmanj 10 let član katerega izmed članov
PZS in izpolnjuje te pogoje:
– da ima najmanj šesto stopnjo izobrazbe;
– da govori katerega izmed svetovnih jezikov;
– da dobro pozna planinsko dejavnost;
– da prevzame odgovornost za zakonitost poslovanja PZS;
– da ni izvoljen ali imenovan funkcionar katere izmed političnih strank na ravni države, pokrajine ali občine.
(2) Kandidat za predsednika lahko predlaga v izvolitev tudi tri podpredsednike s seznama prispelih kandidatur ali po svoji izbiri.
(3) Predsednik PZS:
– zastopa in predstavlja Planinsko zvezo Slovenije ter je odgovoren za zakonito poslovanje;
– skrbi za izvrševanje sklepov skupščine PZS in UO PZS ter sklicuje skupščine PZS;
– sklicuje in vodi seje predsedstva UO PZS in UO PZS.
(4) Če funkcija predsednika PZS iz kakršnega koli razloga preneha, prevzame začasno vodenje
PZS eden izmed podpredsednikov PZS, ki ga določi UO PZS, ter opravlja to funkcijo do seje skupščine PZS, ki mora biti najpozneje v 6 mesecih.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 12 Statut Planinske zveze Slovenije
Upravni odbor Planinske zveze Slovenije
48. člen
(1) UO PZS upravlja PZS med skupščinama PZS in izvršuje njene sklepe.
(2) UO PZS šteje 26 članov, sestavljajo pa ga: predsednik PZS, največ trije podpredsedniki, štirje člani, izvoljeni na seji skupščine PZS, izvoljeni predsedniki MDO PD in načelniki komisij, ki
imajo zbore.
(3) Funkcije podpredsednikov, izvoljenih članov, izvoljenih predsednikov MDO PD in načelnikov
se med seboj ne izključujejo, vendar ima nosilec več funkcij pri odločanju samo en glas.
(4) Izvoljeni člani UO PZS so dolžni prevzeti vodenje določenih odborov, delovnih skupin ali
teles ter projektov in naloge s posameznih področij dejavnosti PZS.
49. člen
(1) UO PZS zaradi usmerjanja, usklajevanja in pospeševanja posameznih dejavnosti ustanovi
komisije, odbore in druge organe ter imenuje oziroma potrdi njihove načelnike.
(2) UO PZS lahko komisije in druge organe, glede na interese in potrebe članov PZS, ustanavlja,
spreminja ali razpušča.
(3) Pri UO PZS delujejo te komisije, ki imajo zbore:
– mladinska komisija (MK)
– komisija za alpinizem (KA)
– komisija za športno plezanje (KŠP)
– vodniška komisija (VK)
– komisija za planinske poti (KPP)
– komisija za varstvo gorske narave (KVGN)
(4) Pri UO PZS delujejo še:
– Komisija za usposabljanje in preventivo — krovna komisija na področju vzgoje in usposabljanja strokovnih kadrov PZS in odločanja o strokovnih zadevah (KUP)
– gospodarska komisija (GK)
– komisija za odprave v tuja gorstva (KOTG)
– komisija za gorsko popotništvo (KGP)
– komisija za tekmovalno turno smučanje (KTTS)
– komisija za gorsko reševanje (KGR)
– Planinski vestnik (PV)
– druge komisije, potrebne za normalno delo PZS
(5) Zbori komisij iz tretjega odstavka sprejemajo delovne programe ter predlog finančnega
načrta za svoje področje dela.
(6) Načelniki komisij iz četrtega odstavka so povabljeni na seje UO PZS, kadar obravnavajo in
odločajo o dejavnostih z njihovega področja. Na sejah imajo tudi pravico do glasovanja glede
teh vprašanj.
(7) Načelniki komisij podpišejo izjavo ob prevzemu funkcije, zato so odgovorni za zakonito poslovanje v PZS pri odločitvah v okviru svojih pristojnosti.
(8) Delo in sestavo komisij upravnega odbora urejajo pravilniki, ki jih potrjuje UO PZS.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 13 priloga
50. člen
(1) UO PZS:
– izvršuje sklepe skupščine PZS ter sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti skupščine PZS,
– sprejema program dela, finančni načrt in zaključni račun;
– odloča o višini članarine in sredstvih, ki so jih člani PZS dolžni prispevati za izvrševanje skupaj dogovorjenih nalog;
– določa delegate v organe, organizacije in skupnosti na ravni republike in v mednarodnih
organizacijah;
– podeljuje priznanja PZS;
– potrjuje pravilnike komisij, ki imajo zbore dejavnosti;
– na predlog predsedstva UO PZS potrjuje pravilnike preostalih komisij;
– potrjuje načelnike oz. predsednike in člane komisij, ki so bili izvoljeni na zborih;
– imenuje načelnike oz. predsednike in člane drugih komisij, člane založniškega odbora, odgovornega urednika in člane uredniškega odbora Planinskega vestnika (PV) in druge svoje organe;
– imenuje in razrešuje generalnega sekretarja PZS;
– pripravlja predlog dnevnega reda in gradivo za skupščino PZS;
– odloča o prispevkih članov PZS za PZS in določa naročnino za PV;
– sklepa o sprejemu društev v članstvo PZS;
– sklepa o izključitvi članov PZS iz članstva;
– odloča o pritožbah delavcev strokovne službe PZS;
– ustanavlja gospodarske družbe v imenu PZS in opravlja funkcijo skupščine gospodarskih
družb, ki jih ustanovi v skladu z zakonom o gospodarskih družbah;
– določa upravljavce za planinsko-izobraževalne objekte;
– določa člane nadzornega odbora gospodarske družbe v lasti PZS;
– odloča o drugih zadevah po zakonih, predpisih, tem statutu PZS in drugih splošnih aktih.
(Vir: zapisnik seje skupščine PZS: 2002, str. 20, točka 10 — v oklepaju —, prvi sklep).
51. člen
(1) Seje UO PZS so sklepčne, če je navzoča več kot polovica članov.
(2) UO PZS sklepa z večino glasov navzočih članov, če s tem statutom PZS ni določeno drugače.
(3) V nujnih primerih lahko predsednik PZS oziroma podpredsednik PZS, ki ga nadomešča, zahteva pisno glasovanje o posameznih vprašanjih iz pristojnosti UO PZS na podlagi obrazloženega
predloga.
(4) Izid glasovanja ugotovi na prvi seji UO PZS.
52. člen
(1) Sklepe UO PZS izvršuje predsedstvo upravnega odbora Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: predsedstvo UO PZS), če s sklepom UO PZS ni določeno drugače.
(2) Predsedstvo UO PZS razpravlja in se opredeli tudi do vseh pobud, predlogov, aktov in drugih
zadev, pomembnih za delovanje PZS in njenih dejavnosti, odloča o podelitvi častnih znakov PZS
ter pripravlja ustrezne predloge sklepov za UO PZS. Neposredno odloča tudi o porabi namenskih
sredstev do višine 2.000 EUR in določa višino določenih stroškov po uredbi.
(3) Predsedstvo UO PZS sestavljajo predsednik PZS in podpredsedniki PZS.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 14 Statut Planinske zveze Slovenije
(4) Predsedstvo UO PZS deluje in ukrepa v skladu s poslovnikom o delu UO PZS in predsedstva
UO PZS.
53. člen
(1) UO PZS si lahko predpiše poslovnik za svoje delo.
(2) UO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini PZS.
Nadzorni odbor Planinske zveze Slovenije
54. člen
(1) NO PZS ima predsednika in štiri člane.
(2) NO PZS spremlja in nadzoruje delo vseh organov PZS, predvsem pa celotno gospodarsko ter
finančno in materialno poslovanje PZS.
(3) Člani NO PZS imajo pravico in dolžnost biti navzoči na sejah skupščine PZS, UO PZS in komisij ter morajo imeti na voljo vsa gradiva.
(4) NO PZS poroča o svojih ugotovitvah skupščini PZS in o njih sproti obvešča UO PZS.
(5) NO PZS lahko sprejme poslovnik o svojem delu.
(6) NO PZS je za svoje delo odgovoren skupščini PZS.
Častno sodišče Planinske zveze Slovenije
55. člen
(1) Kršitve statuta PZS in častnega kodeksa slovenskih planincev obravnavajo ČS PZS in častna
sodišča članov PZS.
(2) ČS PZS ima predsednika in štiri člane. Predsednik in člani imajo svoje namestnike.
(3) Pri ČS delujejo tožilec ČS in en ali več njegovih namestnikov.
(4) ČS PZS deluje na podlagi pravilnika o delu ČS PZS.
(5) ČS PZS zaradi kršitve statuta in častnega kodeksa PZS lahko izreče te ukrepe:
– opomin
– javni opomin
– izključitev člana PZS
– odvzem funkcije v organih PZS ali prepoved opravljanja določene funkcije
(6) Prva ukrepa se lahko izrečeta članu PZS ali funkcionarju v organih PZS.
56. člen
Nezdružljivost funkcij v Planinski zvezi Slovenije
(1) Funkcije predsednika PZS, podpredsednikov PZS in predsednikov — načelnikov komisij ter
vodij odborov PZS so nezdružljive s funkcijami v NO PZS, ČS PZS in tožilca pri ČS PZS.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 15 priloga
XIII. UPRAVLJANJE PLANINSKIH OBJEKTOV IN DRUGEGA PREMOŽENJA
57. člen
(1) Planinske organizacije gradijo, upravljajo in vzdržujejo planinske objekte ter drugo premoženje po načelih dobrega gospodarjenja.
58. člen
(1) Objekte in druge nepremičnine, ki so last PZS, sme odtujiti le UO PZS, če so vredni do
25.000 EUR, če pa njihova vrednost presega 25.000 EUR, pa skupščina PZS.
(2) Član PZS lahko odtuji objekte in druge nepremičnine, ki so njegova last, le na podlagi sklepa
najvišjega organa člana in soglasja UO PZS.
(3) Če je lastnik objekta ali kake druge nepremičnine PZS in tisti, ki ga upravlja, član PZS ali
kak drug najemnik, je treba z njim skleniti posebno pogodbo, s katero se uredijo medsebojni
odnosi.
(4) Objekte in druge nepremičnine, ki so last PZS in jih upravlja član PZS, se lahko odtujijo le s
sklepom skupščine PZS in ob soglasju najvišjega organa člana PZS.
(5) O odtujitvi objektov in drugih nepremičnin, vrednih več kot 25.000 EUR, sklepajo najvišji organi člana PZS in skupščina PZS z dvotretjinsko večino vseh delegatov; če so vredni do 25.000
EUR, pa UO PZS z dvotretjinsko večino.
(6) Če član PZS, ki je lastnik objekta ali kake druge nepremičnine, preneha biti član, preide to
premoženje na PZS ali na kakega drugega člana PZS, kot določa član PZS v svojem aktu.
59. člen
(1) Planinski objekti so planinske koče, planinske poti in drugi objekti, ki se uporabljajo za planinsko dejavnost.
(2) Planinske koče so kot osnova množičnega planinstva družbeno pomembne. Obiskovalcem dajejo zavetje, prenočišče, hrano in pijačo ter so obveščevalna točka GRSS, dajejo obiskovalcem
potrebna obvestila, prvo zavetje za ponesrečence, omogočajo uporabo obstoječih tehničnih
sredstev za obveščanje in poslujejo po načelih dobrega gospodarjenja ter po predpisih in splošnih aktih člana PZS, če njihovo delovanje ni urejeno s posebnimi predpisi.
(3) Planinske poti, ki so posebej označene s planinsko markacijo in zavarovane, so podaljšek
javnih cest in poti.
(4) Planinske markacije in kažipoti so oznake javnega pomena.
(5) Obiskovalci po teh poteh hodijo na svojo odgovornost.
(6) Člani PZS imajo pravico in dolžnost skrbeti za planinske koče in planinske poti s svojim
delom in sredstvi, z dohodki iz svoje gospodarske in druge dejavnosti ter s prispevki podjetij ter
drugih organizacij in skupnosti.
60.člen
(1) Planinske organizacije lahko za uresničevanje ciljev, zaradi katerih so ustanovljene, organizirajo tudi gospodarsko dejavnost (s pogoji, ki jih določa zakon) ter so udeležene pri dobičku,
doseženem s tako dejavnostjo.
61.člen
(1) Planinske organizacije imajo dolgoročne, srednjeročne in letne planske akte, v katerih dolo-
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 16 Statut Planinske zveze Slovenije
čajo vire sredstev, njihov namen ter uporabo, da bi čim uspešneje uresničevale cilje, za katere
so ustanovljene.
XIV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
62.člen
(1) Dohodki PZS so:
– članarine in prispevki članov PZS;
– dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev;
– dotacije drugih fundacij, skladov in ustanov;
– dohodki od pridobitne dejavnosti;
– dohodki drugih planinskih dejavnosti;
– dohodki od prireditev;
– dohodki od nepremičnin, ki jih upravlja;
– donacije drugih pravnih in fizičnih oseb;
– darila in volila;
– drugi dohodki;
– prostovoljno delo članov kot posebna neračunovodska obliko financiranja.
(2) PZS izvaja pridobitno dejavnost v skladu z določili 4. člena statuta.
63.člen
(1) PZS lahko za financiranje posameznih dejavnosti oblikuje namenske in druge sklade, ki jih
ustanovi UO PZS.
(2) UO PZS v sklepu o ustanovitvi sklada določi namen sklada, vire sredstev, organ upravljanja
in način uporabe sredstev.
(3) Sklad vsako leto sprejme načrt, ki je sestavni del načrta, finančnega načrta ter zaključnega
računa PZS.
64.člen
(1) Javnost finančno-materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico članov PZS, da imajo vpogled v finančno-materialno dokumentacijo.
65.člen
(1) PZS mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na podlagi
podatkov dostavnega finančnega knjigovodstva, ki je v skladu z računovodskim standardom za
društva, kot določa pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju PZS.
(2) Finančno in materialno poslovanje PZS vodi finančno-računovodska služba strokovne službe
PZS.
(3) V skladu z določili zakona o društvih predsedstvo UO PZS na predlog generalnega sekretarja
Planinske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: generalni sekretar PZS) določi revizijsko družbo ali samostojnega revizorja za revidiranje računovodskih izkazov PZS pred sprejetjem letnega
poročila, če obstajajo zakonski razlogi za to.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 17 priloga
66.člen
(1) Odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta je predsednik PZS oziroma oseba, ki jo ta
pooblasti.
XV. ARBITRAŽA
67.člen
(1) Spori med PZS ter člani PZS se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev ni dosežena,
stranke v sporu določijo arbitražo, tako da vsaka imenuje po enega arbitra, skupaj pa izberejo
predsednika arbitraže.
(2) Arbitraža si določi pravila postopka.
(3) Odločitev arbitraže je dokončna.
(4) V sporih med PZS in njenimi člani je pristojnost rednih sodišč izključena.
XVI. GENERALNI SEKRETAR IN STROKOVNA SLUŽBA PZS
68.člen
(1) Generalnega sekretarja PZS po končanem razpisnem postopku imenuje UO PZS na predlog
predsednika PZS, in to za dobo štirih let. Po izteku te dobe je lahko znova imenovan.
(2) Pogoje za mesto generalnega sekretarja PZS določi UO PZS z razpisom, ki ga določa poslovnik o delu UO PZS.
(3) Generalni sekretar PZS je kot imenovana odgovorna oseba v okviru svojih pristojnosti odgovoren za zakonito poslovanje PZS.
(4) Generalni sekretar PZS je strokovni in disciplinski vodja strokovne službe.
69.člen
(1) Strokovna služba PZS opravlja strokovno, administrativno in tehnično delo za Planinsko zvezo Slovenije. Organizacijska enota strokovne službe PZS je tudi učno središče, ki skrbi za področje usposabljanja strokovnih delavcev v športu na področju planinstva.
(2) UO PZS potrdi sistemizacijo delovnih mest v strokovni službi PZS, delovna razmerja delavcev
strokovne službe PZS pa se uredijo v skladu s predpisi, splošnimi akti PZS in kolektivno pogodbo
za negospodarstvo.
(3) Delavci strokovne službe PZS lahko po pogodbi opravljajo dela tudi za druge, če je to delovanje v interesu PZS oziroma če s tem dopolnijo preostali del delovnega časa.
XVII. JAVNOST DELA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
70.člen
(1) Delo PZS in njenih članov je javno.
(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki, na katerih se obravnava delo PZS in njenih članov, dostopni vsem članom planinske organizacije in občanom. Tako jim je omogočeno,
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 18 Statut Planinske zveze Slovenije
da se seznanijo z opravljenim delom in nalogami.
71.člen
(1) PZS in njeni člani obveščajo javnost o svojem delu v glasilih PZS, z Obvestili PZS, na svoji
strani na svetovnem spletu in prek sredstev javnega obveščanja.
72.člen
(1) Javnost dela je lahko izključena le pri obravnavanju posameznega vprašanja in drugih podatkov, ki jih je pristojni organ označil s stopnjo tajnosti.
73.člen
(1) Javnost je lahko izključena iz obravnavanja vprašanj iz prejšnjega člena na podlagi sklepa
organa, ki taka vprašanja obravnava.
74.člen
(1) Člani PZS imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju PZS ter o drugih vprašanjih,
pomembnih za to dejavnost.
75.člen
(1) Za uresničevanje obveščanja sta odgovorna predsednik PZS in generalni sekretar PZS.
XVIII. OBVESTILA PZS
76.člen
(1) Obvestila Planinske zveze Slovenije so uradno glasilo PZS.
(2) PZS lahko obvešča svoje člane tudi na kak drug primeren način (prek sredstev javnega obveščanja).
(3) Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik PZS.
XIX. PLANINSKI VESTNIK
77.člen
(1) Planinski vestnik (v nadaljnjem besedilu: PV), ustanovljen leta 1895, je kulturno, strokovno
in znanstveno glasilo PZS in izhaja enkrat na mesec.
(2) Vodenje, poslovanje in uredništvo PV ureja poseben akt, ki ga sprejme UO PZS.
XX. PRIZNANJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
78.člen
(1) Planinske organizacije podeljujejo članom ter organizacijskim skupinam, ki skrbijo za organiziranost planinske dejavnosti, podjetjem, Republiki Sloveniji ter lokalnim skupnostim in njihovim organom, krajevnim skupnostim, drugim organizacijam in skupnostim ter tujim državljanom,
to je osebam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju planinske dejavnosti, priznanja:
– na področju razvijanja množičnega planinstva ali kake druge planinske dejavnosti;
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije 19 priloga
– za dolgoletno aktivno delo v planinski organizaciji;
– za zasluge pri širjenju planinske ideje;
– za izjemne dosežke, ki dvigajo ugled slovenskega alpinizma, planinstva in članov PZS doma in
v tujini.
79.člen
(1) PZS podeljuje priznanja za posebne in izjemne zasluge ter življenjsko delo na področju planinske, alpinistične, plezalne in gorskoreševalne dejavnosti v skladu s pravilnikom ali drugimi
splošnimi akti.
80.člen
(1) Častno članstvo PZS je najvišje priznanje, kar jih lahko PZS podeli članu planinske organizacije za posebne zasluge za delo v planinski organizaciji.
(2) PZS izjemoma lahko podeli to priznanje tudi kakemu drugemu občanu, tujemu državljanu,
predstavniku tuje države ali organizacije za izredne zasluge za delovanje naše planinske organizacije, njen napredek ali širjenje ugleda.
(3) PZS podeli to priznanje na skupščini PZS.
XXI. POKROVITELJSTVO
81.člen
(1) Republika Slovenija, lokalne skupnosti in njihovi organi, podjetja ter druge organizacije in
skupnosti lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad posameznimi člani PZS, planinskim objektom ali
prireditvijo.
(2) Pokroviteljstvo se uredi s sklepom ali s posebno pogodbo.
82.člen
(1) Člani PZS iz 14. člena tega statuta lahko prevzamejo pokroviteljstvo oziroma mentorstvo nad
posameznimi šolami oziroma drugimi vzgojno-izobraževalnimi organizacijami z namenom razširjanja planinske dejavnosti.
XXII. PRENEHANJE DELOVANJA PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
83.člen
(1) PZS preneha obstajati po sklepu skupščine PZS, po samem zakonu ali če število članov pade
pod tri. O prenehanju delovanja PZS in razdelitvi premoženja morata glasovati dve tretjini vseh
delegatov.
(2) Ob prenehanju delovanja PZS brez sklepa skupščine PZS pripade njeno premoženje članom
PZS po ključu, ki ga določi likvidacijska komisija, sestavljena iz predstavnikov članov PZS.
XXIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
84.člen
(1) Spremembe in dopolnitve statuta PZS, sprejete na skupščini PZS 19. maja 2007, začnejo veljati takoj, uporabljati pa se smejo, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z zakonom o društvih.
Obvestila Planinske zveze Slovenije
Statut Planinske zveze Slovenije

Priloga 20 Statut Planinske zveze Slovenije
85.člen
(1) PD, ki so člani PZS po statutu PZS, ki ga je sprejela Izredna skupščina PZS 24. 3. 1990, ostanejo še naprej člani PZS, čeprav ne izpolnjujejo pogojev iz 23. člena statuta PZS.
86.člen
(1) Obvezno razlago posameznih členov statuta PZS daje skupščina PZS, in to v obliki sklepa,
stališča ali pojasnila.
87.člen
(1) Določila drugega odstavka 48. člena se uporabijo šele ob prvih naslednjih volitvah organov
PZS.
GENERALNI SEKRETAR PZS PREDSEDNIK PZS
Danilo Miklavž Sbrizaj, l.r. mag. Franci Ekar, l.r.

ŠTEVILKA: S/321-2007 DATUM: 19. maja 2007