VABILO NA OBČNI ZBOR Na podlagi 26. člena Statuta PD Podbrdo in sklepa upravnega odbora društva sklicujem redni letni zbor Planinskega društva Podbrdo. OBČNI ZBOR BO V SOBOTO, 23. 02. 2019 OB 18.00 URI V DVORANI KS Hudajužna – Obloke Za občni zbor predlagam naslednji DNEVNI RED:
Otvoritev in pozdravni nagovor ter izvolitev delovnih teles
Poročilo predsednika in članov po posameznih odsekih za leto 2018
Finančno poročilo 2018
Poročilo nadzornega odbora 2018
Razprava in potrditev poročil za leto 2018
Smernice dela ter finančni načrt Planinskega društva Podbrdo za leto 2019
Potrditev smernic ter finančnega načrta za leto 2019
Podelitev priznanj članom društva (priznanja PZS, jubilejna priznanja, akcija Na obisk na Črno prst)
Beseda gostov
Razno Dolžnost vseh članov je tudi aktivna udeležba na občnem zboru. Občni zbor je sklepčen, če je na njem vsaj polovica članov, ki imajo glasovalno pravico. Če občni zbor ni sklepčen, se sklepanje preloži za 30 minut. Po preteku tega je občni zbor sklepčen ne glede na število udeležencev. Občni zbor PD Podbrdo je odprt tudi za udeležence, ki niso člani društva. Ti na njem nimajo glasovalne pravice. Uradnemu delu bo sledila pogostitev ter zabava z živo glasbo. Na občnem zboru bo možnost plačila članarine za leto 2019, prav tako je možnost plačila na pogodbeni pošti v DU Podbrdo. Planinski pozdrav! Podbrdo, 29. 01. 2019 UO PD Podbrdo žig Predsednik Štenkler Tomaž